Waluta
Język

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego  BLine.pl 

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: bline.pl - zwanego dalej Sklepem.

Sklep zajmuje się sprzedażą detaliczną szerokiego asortymentu energooszczędnego oświetlenia opartego na innowacyjnej technologii LED tj. żarówki, panele, halogeny, taśmy, oprawy (sufitowe, schodowe, najazdowe) a także włączniki, gniazdka, zasilacze oraz oświetlenie świąteczne (lampki choinkowe, sople/kurtyny) itp.  Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Łukasz Poneta, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą: Eco Power Energy Łukasz Poneta, Tomasz Stępień, Wojciech Stępień, ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom, NIP: 9482576475, REGON: 142673157, email: sklep@bline.pl, telefon 793141483. Inne sposoby kontaktu mogą być określone w dziale kontakt Sklepu.  

Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z administratorem sklepu, można go uzyskać za pośrednictwem poczty oraz adresu email wskazanych w ust. 3, a także przy pomocy zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu formularza kontaktowego.


Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

Pouczenie dla konsumentów;

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

Polityka Prywatności.

 

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel serwisu wskazany w §1 ust. 3.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub prowadzeniem Sklepu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu.

Strony umowy – Usługodawca i Klient.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu rejestracji informacji.

Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.

Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.

Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 3 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru.

 

§4 Konsumenci

Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane

w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.

Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia

o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.  

Opisane w §8 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

 

§5 Składanie zamówienia

Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane są przez stronę Sklepu dostępną pod adresem: bline.pl,

a także drogą telefoniczną i mailową.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie

w godzinach podanych na witrynie Sklepu, w dziele „Kontakt”, jako godziny pracy.

Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” znajdującego się na stronie każdego przedmiotu. Następnie

w Panelu koszyk, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych produktów. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu.

W Panelu koszyk, Kupujący może również wprowadzić otrzymany wcześniej kod rabatowy. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.

W ramach formularza zamówienia, Kupujący określi sposób dostawy kupowanych towarów. Zostanie również poinformowany o koszcie wysyłki właściwej dla wybranego przez siebie sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia promocji – w formie darmowej wysyłki – uzależnionej wartością zamówienia określoną w trakcie jego składania.

W celu finalizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym. W/w dane zostaną wykorzystane w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Konsument chcący otrzymać fakturę VAT, może wyrazić taką wolę w polu UWAGI. Tam też powinien wskazać swój nr PESEL.    

Kupujący prowadzący działalność gospodarczą, w celu otrzymania faktury VAT, muszą dodatkowo podać Firmę pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP. Ewentualne życzenia co do faktury, należy zawrzeć w polu UWAGI.  

W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

W przypadku zamówień składanych drogą mailową, Kupujący zobowiązany jest podać dane wskazane w ust. 5-7. Potwierdzenie złożenia zamówienia – wraz z w/w danymi oraz kosztem zamówienia i sposobem płatności, zostanie przesłane Kupującemu na podany adres e-mail.

Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub momentem przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu - w przypadku opcji „za pobraniem”. Konsument może przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu, co jest w jego wypadku równoznaczne z wpływem zapłaty za Zamówienie na konto.

 

§6 Dostawy, koszty i termin wysyłki

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Sklepu albo drogą mailową, a w wypadku zamówienia telefonicznego na adres podany przy jego składaniu – potwierdzony

w przesłanej Kupującemu wiadomości email.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich - GLS, FEDEX oraz INPOST. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem.

Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze – z zastrzeżeniem §5 ust. 12.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „koszt dostawy”, dostępnym w stopce witryny Sklepu.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

 

§7 Płatności

Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:

za pobraniem tj. przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej.

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (regulamin dostępny pod

adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm ),

oraz przelewem na konto bankowe sklepu i gotówką, przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy.

W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 

§8 Procedura reklamacji

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera załączona do towaru karta gwarancyjna.

Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.

W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na jego koszt, na adres jego siedziby. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych

w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej.

Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

§9 Ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku

z zakupami jest Sprzedawca. Zachowuje on wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników i kupujących zawiera Polityka prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§10 Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox w wersji 15 lub wyższej;

Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej;

Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej;

adres poczty email;

klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa;

program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.) .

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to

w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie

z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.

Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności – zał. nr 3.

 

§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Użytkownik będący konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień niniejszego regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Lokalny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat: http://www.wiih.org.pl/.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu

z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i uwzględnia wymogi . ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW
 

1. Sprzedawca w tym miejscu informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia  roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Jednocześnie Sprzedawca wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny).

2. Sprzedawca zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawca do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sprzedawcę w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedawca podejmuje indywidualnie

w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sprzedawca wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

3) Konsument może skorzysta

4)  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc

w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

5) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR),

o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Eco Power Energy

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X